top of page
insurance.png

Sectoren

In alle sectoren hebben organisaties hetzelfde doel. Ze willen tevreden medewerkers en klanten hebben en succesvol zijn. De weg naar tevredenheid en succes loopt via het omarmen van diversiteit en het ontwikkelen van inclusiviteit. Daar zijn we bij Diversae van overtuigd.

maternity.png

In de zorg zien we dat cliënten met een niet-westerse achtergrond niet altijd aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening. Ze haken af. Hoe voorkom je dat als zorginstelling? Hoe stem je de zorg ook af op hun behoeften? Waar zit dat precies in? En hoe vind je de juiste snaar in de werving van medewerkers van verschillende culturen?

Diversae heeft voor zorginstellingen een passend antwoord.

  • We vergroten de interculturele competenties van leidinggevenden en medewerkers.

  • We bieden handvatten voor het succesvol werven van nieuwe, niet-westerse medewerkers.

insurance.png

Hoe houden we de veranderende samenleving leefbaar? Voor die uitdaging staan gemeenteambtenaren, politieagenten, justitiemedewerkers, militairen, reclasseringsambtenaren en anderen elke dag. Ze hebben doorlopend te maken met lastige interculturele situaties.

Diversae kan deze professionals hiervoor optimaal toerusten.

  • We vergroten het besef van de eigen culturele waarden als basis om de ander beter te begrijpen.

  • We vergroten de interculturele competenties. Hoe sterker die zijn ontwikkeld, hoe beter een professional communiceert en presteert. Dit draagt bij aan een veilige samenleving.

books.png

Door de toegenomen etnisch-culturele diversiteit in de klas ontstaan er allerlei nieuwe vragen bij leerkrachten en schoolbesturen. ‘Hoe komt het dat niet-westerse ouders zich zo weinig laten zien op school?’ ‘Waarom mogen veel migrantenkinderen na de gymles niet douchen op school?’ ‘Moeten we een gebedsruimte beschikbaar stellen aan leerlingen met een islamitische achtergrond?’ Als een school niet actief investeert in verbinding kunnen culturele verschillen leiden tot onbegrip, misverstanden en wrijving.

Diversae heeft diverse medewerkers die goed thuis zijn in deze materie én bekend zijn met lesgeven. Via doelgerichte interventies helpen zij die culturele verschillen juist in positieve zin te benutten. Daardoor lopen contacten en communicatie veel beter op school.

analytics.png

Onderzoek wijst uit dat bedrijven in toenemende mate het belang van een goed diversiteitsbeleid inzien. Daarmee kunnen ze onder meer talentvolle medewerkers aantrekken en behouden. Ook voor veel werkzoekenden is diversiteit een pre. Millennials geven aan dat een open, inclusieve bedrijfscultuur en de mogelijkheid om in internationale en diverse teams te werken, sterk meewegen bij hun keuze van werkgever.

Desondanks zien we diversiteit lang niet altijd terug in de bedrijfscultuur van ondernemingen.

Diversae helpt bedrijven concreet vooruit om de kansen van diversiteit en inclusie te grijpen en optimaal te benutten. Juist in een globaliserende wereld levert dat belangrijke strategische voordelen op.

city-hall.png

In gemeenten spelen diversiteitsvragen op verschillende niveaus. In de eigen gemeentelijke organisatie, bij participatie en ondersteuning van burgers, in de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Hoe zorg je ervoor dat je als gemeente echt vanuit de leefwereld van burgers denkt en handelt? Hoe veranker je een gedragen, gezamenlijke manier van werken? En hoe krijg je goed zicht op alle problemen die in de cultureel diverse samenleving spelen? Hoe kom je tot een goede balans tussen algemeen beleid en aanvullend maatwerkbeleid voor kwetsbare mensen? Zo zijn er nog veel meer vraagstukken.

Essentieel is dat een gemeente werkt vanuit een gedragen visie op het thema ‘inclusie’. Diversae helpt lokale overheden om zo’n visie te formuleren, draagvlak hiervoor te creëren, een strategie uit te zetten en de interculturele competenties in eigen gelederen te versterken.

bottom of page